„Лъв - 97” ООД гр. Благоевград – Акредитиран Орган за Контрол от вида “С”

Измерване факторите на работната среда – микроклимат, шум, осветление, прах и химични агенти.

Електробезопасност - контрол на състоянието на изпитваните съоръжения до и над 1000 V.

Климатични и вентилационни инсталации

Издаване на необходимите сертификати за въвеждане в експлоатация на сгради, съоръжения и оборудване. (протокол 16)